• İş İlanları
    • Şirketler
    • İçinde Koç Var
    • Giriş

Koç Topluluğu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
KOÇKARİYERİM PLATFORMU ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Koç Holding Anonim Şirketi (“Koç Holding”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Koç Holding tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.koc.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinde yer alan Koç Holding Anonim Şirketi Çalışan Adayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
• Yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,
• İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Açık rızanızın varlığı halinde yapmış olduğunuz iş başvurusunda ilettiğiniz bilgilerin Koç Topluluk Şirketleri’nin açık pozisyonları için değerlendirilmesi amacıyla Koç Topluluk Şirketleri ile paylaşılması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; iş başvuru sürecinizin yürütülmesi amacıyla başvuruda bulunduğunuz ilgili şirket, tedarikçilere, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda şirket içi sistemler, e-posta, telefon, Şirketimiz tarafından kullanılmakta olan Koç Kariyerim, Peoplise ve SuccessFactors platformları, kariyer portalları, sınav ve kişilik envanteri çalışmasının gerçekleştirildiği sistemler vasıtasıyla veya fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan mülakatlar üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi.
• Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak;
• Açık rızanızın varlığı halinde yapmış olduğunuz iş başvurusunda ilettiğiniz bilgilerin Koç Topluluk Şirketleri’nin açık pozisyonları için değerlendirilmesi amacıyla Koç Topluluk Şirketleri ile paylaşılması.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.koc.com.tr/tr-tr/hakkinda/Documents/KVK-Basvuru-Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
koc-kariyerim-logo

Koç Kariyerim bu tarayıcı ile çalışamıyor.

Bilgisayarının özellikleri Koç Kariyerim için yeterli değil

Sorunsuz bir Koç Kariyerim deneyimi için Google Chrome, Firefox, Safari veya Microsoft Edge ile giriş yapmalısın.

Daha yüksek ekran çözünürlüğünü desteleyen bir cihaz kullanarak Koç Kariyerim'e giriş yapabilirsin. En az 1024 piksel genişliğinde bir ekrana ihtiyacın var.

kockariyerimImg Google_Chrome-Logo.wine@3x.png kockariyerimImg Firefox-Logo.wine@2x.png kockariyerimImg Safari_(web_browser)-Logo.wine@3x.png kockariyerimImg Microsoft_Edge.png kockariyerimImg Union 4@3x.png
invalid-resolution
;